راهنمای علم داده

dataroad map

مسیر کلی که یک تحلیلگر داده باید طی کند تا به مقصد مورد نظر خود برسد. نقشه را در زیر ضمیمه شده است.