آموزش سوم BME:لید های الکتروکاردیوگراف

leadecg

انواع Lead :   از نظر پلاریته دو نوع lead وجود دارد: لید تک قطبی ولید دوقطبی . لید های تک قطبی لید تک قطبی دارای الکترود  خنثی در مرکز مثلث Einthoven  در پتانسیل صفر می باشد(که این نقطه می‌تواند به سِیم نوترال وصل شود و از نظر پتانسیل دارای پتانسیل صفر است.)جهت این لید‌ها […]