آموزش شماره سه کلاس ما:اعمال توابع مختلف پردازش تصویر بر روی تصویر لنا

function

خواندن تصاویر: :Read Image در این قسمت تنها دستورات توسط نرم افزار متلب فراخوانی می شود که جهت خواندن تصویر می باشد ، به آدرس محل تصویر فراخوانی تصویر دقت کنید. و سپس تصویر به خاکستری تبدیل می شود. clc;clear;close all; im=imread(‘D:\lenna.png’); im=rgb2gray(im); im2=im2double(im); imshow(im),title(‘Orginal’) imhist(im);title(‘Orginal histogram’) نمایش لگاریتمی تصویر :Logarithmic Image Display LOG=log(im2); imshow(im),title(‘LOG’) […]