آموزش شماره 13 کلاس ما:پردازش تصاویر پزشکی در متلب(بخش دوم)

هیستوگرام تصاویر

بخش دوم:پردازش تصاویر پزشکی •نرم افزار متلب به عنوان یک نرم افزار پردازشی مهم و کاربردی در حوزه پردازش تصویر ایفا نقش می کند. متلب در حوزه پردازش تصویر تولباکس اختصاصی به همراه توابع ویژه ای را دارا می باشد. از جمله دستورات ساده جهت خواندن و نمایش تصویر می باشد. دستور خواندن تصاویر در […]

آموزش شماره سه کلاس ما:اعمال توابع مختلف پردازش تصویر بر روی تصویر لنا

function

خواندن تصاویر: :Read Image در این قسمت تنها دستورات توسط نرم افزار متلب فراخوانی می شود که جهت خواندن تصویر می باشد ، به آدرس محل تصویر فراخوانی تصویر دقت کنید. و سپس تصویر به خاکستری تبدیل می شود. clc;clear;close all; im=imread(‘D:\lenna.png’); im=rgb2gray(im); im2=im2double(im); imshow(im),title(‘Orginal’) imhist(im);title(‘Orginal histogram’) نمایش لگاریتمی تصویر :Logarithmic Image Display LOG=log(im2); imshow(im),title(‘LOG’) […]