BM Engineering


کلاس ما

دسته‌های محصولات

آموزش شماره 11:ریاضیات در پایتون

آموزش نرم افزار پایتون قسمت دوم:ریاضیات

تعدادی از توابع ریاضی پرکاربرد موجود در پایتون:
(abs(-2قدرمطلق
2
(complex(2,3ایجاد عدد مختلط
(2+3j)

(divmod(9,4
باقی مانده و خارج قسمت یک تقسیم
(2, 1)
y=1
( print eval(‘y+1’محاسبه یک تابع براساس یک متغیر
2
(float(2.3ایجاد یک عدد اعشاری از عدد
2.3
(“float(“2.3ایجاد یک عدد اعشاری از رشته
2.3
( hex(255تبدیل عدد به هگزادسیمال
‘0xff’
(max(2,3,5بیشترین مقدار
5
( min(1,2,3کمترین مقدار
1
(pow(3,4به توان رساندن
81
( range(3,30,4تولید ارایه ای از اعداد
[3, 7, 11, 15, 19, 23, 27]
(round(2.3گرد کردن به هر دو سمت
2.0
( round(2.7گرد کردن به هر دو سمت
3.0
([sum([2,3,4جمع مقادیر یک آرایه
9
([ sorted([3,5,2,6مرتب کردن یک آرایه
[2, 3, 5, 6]

توابع ریاضی در ماژول math

برای استفاده از این توابع ابتدا با دستور import math این ماژول را فراخوانی کنید.

import mathفراخوانی ماژول  math
( math.ceil(2.3گرد کردن رو به بالا
3.0
( math.fabs(-3قدر مطلق
3.0
( math.factorial(4فاکتوریل
24
(math.floor(3.7گرد کردن رو به پایین
3.0
(math.fmod(4,3باقی مانده تقسیم
1.0
(math.exp(3تابع نمایی
20.085536923187668
( math.log(3تابع لگاریتم در مبنای e
1.0986122886681098
(math.log10(3لگاریتم در مبنای 10
0.47712125471966244
( math.pow(3,2توان رساندن
9.0
( math.sqrt(6جذر
2.449489742783178
( math.cos(5کسینوس
0.28366218546322625
(math.acos(0.4عکس کسینوس
1.1592794807274085
( math.sin(5سینوس
-0.9589242746631385
( math.asin(.4عکس سینوس
0.41151684606748806
(math.tan(4تانژانت
1.1578212823495775
( math.atan(.6عکس تانژانت
0.5404195002705842
(math.degrees(.4تبدیل رادیان به درجه
22.918311805232932
( math.radians(90تبدیل درجه به رادیان
1.5707963267948966
math.eعدد ثابت e
2.718281828459045
math.piعدد ثابت پی
3.141592653589793

ویدیو آموزش محاسبات در نسخه اندروید پایتون:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *