فشارسنج

آموزش اول BME:آموزش نحوه صحیح گرفتن فشار خون Blood Pressure

آموزش نحوه صحیح گرفتن فشار خون جهت آموزش اندازه گیری فشار خون به صورت دستی که در واقع یک ضرورت کاربردی برای تمامی افراد می باشد، نیاز به ابزار هایی همچون گوشی پزشکی ، و دستگاه فشارسنج دستی می باشد. در گام اول : کاف فشار سنج را در خم شدگی دست بیمار (آرنج) می […]...
stitch

آموزش شماره چهار کلاس ما: بهم پیوستن تصاویر stitch

این برنامه جهت چسباندن تصاویر به همدیگر مانند یک موزاییک عمل می کند ، که در ادامه می توانید مراحل اجرای آن را بطور کامل ببینید. در این برنامه دو تکه تصویر رو به هم متصل می کنیم. در گام اول هر دوتکه تصویر توسط دستور imread خوانده می شود. در این مرحله تصویر اول […]...
function

آموزش شماره سه کلاس ما:اعمال توابع مختلف پردازش تصویر بر روی تصویر لنا و نمایش خروجی توابع

در این قسمت تنها دستورات توسط نرم افزار متلب فراخوانی می شود که جهت خواندن تصویر می باشد ، به آدرس محل تصویر فراخوانی تصویر دقت کنید. و سپس تصویر به خاکستری تبدیل می شود. clc;clear;close all; im=imread(‘E:\image processing\lenna.png’); im=rgb2gray(im); im2=im2double(im); subplot(6,2,1...